Butlletí per a professionals

Número 12

Desembre 2009

Fitxa notícia

Benvinguda a la nova Agència Catalana de Turisme

L’Agència Catalana de Turisme (ACT), el nou organisme que substitueix l’actual consorci de Turisme de Catalunya, entra en funcionament el proper 1 de gener de 2010. L’ACT neix amb els principis de codecisió i de confinançament dels agents públics i privats. Durant el mes de gener tindrà lloc la reunió constitutiva de l'Agència a través del seu màxim òrgan de govern, el Consell de Direcció.

Disminuir tamany de lletra Aumentar tamany lletra
14/12/2009 |Actualitzada a les 19:12h

La nova agència es crea amb l’objectiu de dotar el sector turístic d’un instrument de promoció més eficaç, que contribueixi a promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.

L'ACT respon a dues necessitats, d’una banda, renovar la gestió de la promoció turística del país —passant del model tradicional, on el sector públic assumeix la major part del finançament i gestió de la promoció turística, a un nou model que fomenti una participació més gran del sector privat—. D’altra banda, vol donar resposta a la voluntat compartida amb el conjunt del sector de treballar més coordinadament amb la resta d’administracions públiques i en col·laboració amb els conjunt de les empreses privades. 

El Consell de Direcció de l’Agència serà el màxim òrgan col·legiat de l’organisme i estarà format pel sector públic, representat per la Generalitat de Catalunya i els organismes promocionals locals, i el sector privat, representat pel Consell  General de Cambres. Per formar-ne part és necessària una aportació econòmica atenent els criteris bàsics de responsabilitat dels seus membres en la codecisió i cofinançament.

La creació d’aquest nou ens és una actuació contemplada en el Pla de Govern de la Generalitat, i és també una de les accions més destacades contemplades al Pla Estratègic de Turisme a Catalunya 2005-2010. A més, la creació de l’Agència Catalana de Turisme era també una petició reclamada pel sector ja en el Segon Congrés de Turisme de l’any 2004. El Govern va aprovar el 28 de novembre de 2007 la llei de creació de l’ACT (http://www.gencat.cat/turistex_nou/Llei_ACT_catala.pdf), i ara amb l’aprovació dels Estatuts  el nou organisme ja pot entrar en funcionament.

Funcions de l’agència

Per a la consecució dels seus objectius, l’Agència Catalana de Turisme pot exercir les funcions següents:

- Planificar, executar, coordinar i impulsar les accions de promoció de l’activitat turística de Catalunya.

- Fomentar les relacions entre les administracions que actuïn en matèria de promoció turística.

- Gestionar, directa o indirectament, establiments o altres recursos, productes i serveis turístics que li siguin encomanats o adscrits.

- Afavorir processos de comercialització de productes i serveis turístics que fomentin l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, la desestacionalització de la demanda i la identitat cultural, en col·laboració amb el sector privat.

- Informar dels productes turístics de Catalunya i fer-ne difusió.

Estructura orgànica de l’ACT

Segons recull en els seus Estatuts, l’Agència Catalana de Turisme està presidida pel conseller/a del departament competent en matèria de turisme, i té com a vicepresident el director/a general de Turisme. El conseller/a corresponent també nomenarà un director per a l’Agència.

Així mateix, en l’estructura orgànica de l’ACT destaquen dos òrgans principals: el el Consell de Direcció i Consell General de Participació.

El Consell de Direcció estarà integrat per: el president de l’ACT, el vicrepresident de l’ACT, el director de l’ACT,  i representants de les entitats de promoció  turística territorials i del Consell General de Cambres. Serà l’òrgan de decisió i control de l’entitat i, per tant, establirà les directrius d’actuació de l’Agència. Una de les novetats més destacades és el fet que la participació en el Consell de Direcció està condicionada a la realització d’una aportació econòmica a l’Agència. D’aquesta manera, es pretén fomentar una implicació financera i un poder de decisió més grans del sector públic i del sector privat en la promoció turística.

El Consell General de Participació estarà integrat pels membres del Consell de Direcció i representants dels col·lectius professionals, empreses i entitats del sector turístic, així com dels sindicats i de les entitats municipalistes. Aquest consell esdevindrà un òrgan de debat, reflexió i consulta orientat a promoure la participació i col·laboració entre el sector públic i privat.

 

Generalitat de Catalunya